Dorpspas

Dorpspas
Sectie: F, nr. 83

 
Dorpspas: situatie voor de ruilverkaveling.
 

Dorpspas: situatie (bij benadering) in 2018.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

 

Beijers vermeldt daarover: 

"Pas, in oudere vormen pasch / pesch is een afleiding van het Latijnse pascuum = weide. Volgens Lindemans gaat het om een open weiland in woest veld met hier en daar kleine bosjes en bomengroepen, maar is er in enkele gevallen pas of passe = doorgang, toegangsweg, verbindingsgracht in te herkennen.

In het gebied van de grote rivieren is ‘pas’ in gebruik in de betekenis van een perceel land met rijen populieren of wilgen bezet."

 

Schönfeld vermeldt:

"De schrijfwijze wisselt tussen pasch en pas; misschien dat pas „doorgang, overgang” betekende. Bij ons leeft het woord het krachtigst in het Gelderse grote rivierengebied, waar men het nog kent in de betekenis van perceel griendhout (hakhout van wilgen of elzen)."

 

 
Eigenaar:


Bron: Regionaal Archief Nijmegen / Raadsverslagen gemeente Dreumel

Datum: 1884-1890

Naam:  Dorpspas

Perceelsgrootte: --

Naam eigenaar: Gemeente Dreumel

Vergadering van den raad der gemeente Dreumel.

Woensdag 10 mei 1876.

De vergadering wordt des namiddags ten zes ure door den Burgemeester als voorzitter geopend en bij die opening waren tegenwoordig; de Heeren A. van Deursen, D. Merkx, H. van Welie   en G.Smulders.

I. De stemming heeft plaats zoo als bij art: 4 der verordening, houdende vaststelling der rooster van aftreding der leden is voorgeschreven –

II. Wordt magtiging verleend aan het dagelijksch bestuur, op verzoek des voorzitters, tot openbare verpachting der gemeente gronden, als:
1. De pas aan de Kikvorsch om te hooijen of weiden
2. De dorpspas aan den Maasdijk idem
3. De rietbout om tweemaal te hooijen
4. De Moeskamp om naar welgevallen te gebruiken
5. Sebastopol om te hooijen of te weiden
6. Gemeentje achter Schoonenberg idem
7. De Hul idem
8. De Krim idem
9. De Hoogenkamp naar welgevallen te gebruiken
10. De Lagenkamp bij de nieuwe wiel om te hooijen of te weiden
11. De Lagenkamp bij de buurtkamp idem
12. Het afgegraven van de Hoogenkamp naar welgevallen gebruiken
13. Idem Oudendijk        ,,             ,,          te hooijen
14. De pas bij van Kruijsbergen om te hooijen of te weiden
15. Smitskampje idem
16. De Achteruitsche gemeente idem  en:
17. De pas aan de Nieuwstraat te gebruiken naar welgevallen;

benevens tot openbare verkooping van den willigen boom, liggende in den boomgaard des hoofdonderwijzers. –

(Originele spelling gehandhaafd)

Bron: Regionaal Archief Nijmegen, Gemeente Dreumel, dossier 320, raadsverslagen 1874 – 1880 (Archief Tremele - 320.72.doc)

   
Bijzonderheden:


Bron: Regionaal Archief Nijmegen / Raadsverslagen gemeente Dreumel

Datum: 1884-1890

Naam:  Dorpspas (zie notulen rechts)

Perceelsgrootte: --

Naam eigenaar: Gemeente Dreumel

 

No. 29 Vergadering

Nijverheid  Van Burgemeester en Wethouders
Zaterdag 28 Julij 1866
Tegenwoordig allen

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

De voorzitter vraagt of er geen groote voordeelen voor de Gemeente konden voortvloeden wanneer den Dorpspas aan den Ouden Maasdijk thans weiland zijnde en geheel op wallen ligt ter breedte van p.m. een El en zoo doende van drie een gemaakt werd welk werk 2/3 der bestaande gruppen vervallen en in vruchtbaar land konde herschapen worden hier over gedelibereerd hebbende wordt met ja bevestigd en wordt besloten dit als voorstel aan den Raad aantebieden.

(Originele schrijfwijze gehandhaafd)

Bron: Regionaal Archief Nijmegen, Gemeente Dreumel, dossier 24, Notulen vergaderingen  Burgemeester en wethouders 1865-1878 (Archief Tremele - 24.20 doc)

 
 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;

  • M. Schönfeld - “Veldnamen in Nederland”;

  • Regionaal Archief Nijmegen / Raadsverslagen gemeente Dreumel;

  • Stichting Tremele.