Gemeentepas

Kadastraal
Sectie: B
Perceelsnummer: 250
Perceelsgrootte:
2.04.90 ha

 
situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2017.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Beijers vermeldt daarover:

"Pas, in oudere vormen pasch / pesch is een afleiding van het Latijnse pascuum = weide. Volgens Lindemans gaat het om een open weiland in woest veld met hier en daar kleine bosjes en bomengroepen, maar is er in enkele gevallen pas of passe = doorgang, toegangsweg, verbindingsgracht in te herkennen. In het gebied van de grote rivieren is ‘pas’ in gebruik in de betekenis van een perceel land met rijen populieren of wilgen bezet."

Schönfeld vermeldt:

"De schrijfwijze wisselt tussen pasch en pas; misschien dat pas „doorgang, overgang” betekende. Bij ons leeft het woord het krachtigst in het Gelderse grote rivierengebied, waar men het nog kent in de betekenis van perceel griendhout (hakhout van wilgen of elzen)."

 

 
Eigenaren: -
   

Bron: Regionaal Archief Nijmegen /
Raadsverslagen gemeente Dreumel.
Datum: 14-03-1875.
Naam:  De (voorste) Pas aan de Nieuwstraat.
Perceelsgrootte: 2.04.90 ha.
Naam eigenaar: Gemeente Dreumel

 

De (voorste) Pas aan de Nieuwstraat wordt vermeld in de notulen "Van den Raad der Gemeente Dreumel op Zaturdag den 14 maart 1875".

De vergadering wordt des namiddags ten zes ure door den Burgemeester als voorzitter geopend en bij die opening waren tegenwoordig de Heeren

  H. van Welie
G. Smulders
 A. van Deursen
A. Numans
D. Merkx en
 J. A. van Wichen
   
 

III Wordt op voorstel des voorzitters  goedgevonden magtiging te verleenen:
1e tot verkooping van het hout de korte wallen voor den moeskamp de lange wallen daar naast tusschen den Ketelworp de …..aan de Krim en het snoeisel met dat geene wat zich in den sloot bevind van den hoogenkamp;

2e tot verpachting der straten wallen stegen en de vischscherijen mitsgaders van de Pas aan de voorste nieuwstraat om te bezaaijen naar welgevallen en vooruitsche gemeente voor vier Jaren en ten 3e tot verpachting der overige gemeente gronden en wel om op de volgende wijze te gebruiken.......

(einde citaat; originele spelling gehandhaafd)

 
Bijzonderheden: -
 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • M. Schönfeld - “Veldnamen in Nederland”;
  • Regionaal Archief Nijmegen / Raadsverslagen gemeente Dreumel - Raadsverslag 14-03-1875;
  • Tremele.