De Kikvors

Kadastraal
Sectie:
Perceelsnummers:
1025, 1026, 1028, 1053, 1054, 1055, 1056
Perceelsgrootte:

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel


M. Schönfeld schrijft hierover:

Een aantal veldnamen is genoemd naar de dieren die er huisden. De veldnamen waarin een kikvors voorkomt, zijn spottend bedoeld. De namen zijn aanduidingen van slecht land: alleen goed voor muggen, mieren, muizen, kikkers of voor vogels.

De meest voorkomende namen in Nederland zijn: Kikvors, Kikvorsen-akker, Kikkerskamp en Kikkersland.

 
Eigenaar:
Bron: Raadsverslagen gemeente Dreumel, 1884-1890.
Naam:  de Kikvorsch.
Perceelsgrootte: -
Naam eigenaar: Gemeente Dreumel
 
Jaarlijks werden de gemeentelijke percelen verpacht. Daartoe behoorde ook "De Kikvors" zoals we lezen in de raadsverslagen van 30 september 1881:
 
Voorts wordt op voorstel van den Voorzitter met eenparige stemmen besloten, om aan Burgemeester en Wethouders magtiging te verleenen tot den openbare verkoop van ‘t

1e het vierjarig waardenrijshout, Staande:
a. in de pas in de achteruitse Gemeente
b. in het pasje nabij de machine

en

2e het driejarig waardenrijshout, Staande in den pas aan
de Kikvorsch en wijders bepaald dat dezen verkoop zal
plaats hebben op Vrijdag, den 14e October a.s. des namid-
dags ten drie ure, ten herberge van J. A. Schoenmakers alhier.

Wordende de Voorzitter wijders uitgenoodigd voor gezegden
verkoop eene advertentie in gereedheid te brengen en die te
doen opnemen in de Nieuwe Tielsche Courant.
(originele spelling gehandhaafd)
 

Blijkbaar werd het eigendom van de gemeente ook wel eens zonder toestemming gebruikt want aan het einde van de raadsvergadering van 18 maart 1882 vraagt en krijgt de heer Storij het woord:

 
Hierna verzoekt de Heer Storij het woord, dat hem door den Voorzitter welwillend werd toegestaan. De Heer Storij wenscht dat een einde wordt gemaakt aan het vóórweiden met geiten van den pas in den Kikvorsch. De Voorzitter zegt den Heer Storij dank voor zijne attentie in deze en zal hierop doen toezien. (originele spelling gehandhaafd)
 
Bron: Raadsverslagen Gemeente Dreumel, 18-03-1882
 
Bijzonderheden:
Zie ook:

De Kikvorst


Irenestraat 8
 
Bronvermelding

M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;
Raadsverslagen gemeente Dreumel 1884-1890;
Tremele.