Kostverloren

Kadastraal
Sectie: A
Perceelsnummer:  119
Perceelsgrootte:

 
Situatie voor de ruilverkaveling
 

situatie (bij benadering) in 2016

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

M. Schönfeld schrijft hierover:

"Verloren kan betrekking hebben op onvruchtbare en weinig renderende grond. Het hooi van dergelijke percelen was matig van kwaliteit, terwijl tevens de opbrengst gering was. Men beschouwt het woord ‘kostverloren’ als een uiting voor een perceel slecht bouwland, waar elke arbeid die men er verrichtte,  in wezen vergeefse moeite was. Ook al spendeerde men er geld aan, het wierp weinig vruchten af. De kost was bij voorbaat al verloren".

 
Edelman / Vlam onderschrijven bovenstaande grotendeels maar zien ook nog een andere invalshoek:
 

Tot slot geven wij een aantal namen, die te maken hebben met de dijkplicht. Wanneer een dijkplichtige namelijk wegens financiële onmacht zijn dijkstuk moest verlaten, het zogenaamde spa- steken, verbeurde hij daarmee al zijn bezittingen, gelegen binnen het dijkgerecht. Hierop doelen waarschijnlijk namen als Kostverloren in Bruchem (Bommelerwaard) en in de Betuwe: Echteld: Alle verlies; Eist: Verloren morgen; Gent: Alverloren; Medel (Echteld): ’t Verloren land; Ochten: Verlaten land; Loenen: Kostverloren; Valburg: Verloren Zeeg.

Er is geen reden om in deze namen een aanduiding voor slecht land te zien.

In Vlaanderen komen honderden perceelsnamen Verloren kost voor, ook buiten het poldergebied (Lindemans, 1948, p. 8). De naam gold daar voor plaatsen waar een werk aangevat werd en in de steek gelaten, zodat de gedane uitgaven niet beantwoordden aan de verwachte uitslag en de kosten werkelijk verloren waren; hij duidt dus op een groot economisch verlies. Hetzelfde was het geval hij het verloren gaan van bezit door spasteken".

 
Eigenaar

Krant: Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C), 12-10-1866.
Naam: Kostverloren
Naam eigenaar: --

De advertentie vermeldt de verkoop van circa 1 ½ Bunder waardenrijshout staande op het perceel Kostverloren, gelegen op de Dreumelse Waarden aan de krib langs de Waal.
 

 

 

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C), 12-10-1866

 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld, “Veldnamen in Nederland”;
  • Edelman / Vlam – "Over de perceelsnamen van het Nederlandse rivierkleigebied";
  • Tielsche Courant.