Papekamp

Kadastraal
Sectie: C
perceelsnummers:
285, 286, 287, 134, 356
Grootte: -

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

 

Beijers schrijft hierover:

De “paap” werd gebruikt voor een pastoor. Deze was belast met de eredienst, de zielzorg en het beheer van de kerkelijke goederen van de parochie.

Pas tijdens het concilie van Trente (1545-1563) werd een parochie gedefinieerd als een territorium met afgebakende grenzen waarbinnen een gemeenschap leefde die een eigen kerk bezat.

 

Het kerkelijk Concilie van Trente (1545 - 1563) had tot doel de misstanden en misbruiken binnen de Katholieke Kerk aan te pakken. Ook moest duidelijkheid worden geschapen omtrent verschillende door de protestanten betwiste geloofspunten.
 

Er waren ook kerken binnen een parochie waar men wel de mis mocht bezoeken, maar waarin niet gedoopt, getrouwd of begraven mocht worden. Dit gebeurde in de hoofd- of moederkerk.

Van deze moederkerken zijn dochterkerken afgescheiden met volledige dan wel beperkte zelfstandigheid. Bovendien bestond het fenomeen van “tweelingparochies”, parochies die door slechts één pastoor werden bediend, maar kerkrechtelijk uit twee afzonderlijke parochies bestonden.

Kerkmeesters hielpen de pastoor met het beheer van allerlei materiële zaken ten aanzien van de kerk.  De armmeesters of Heilige Geestmeesters regelden in overleg met hem de armenzorg.

In veel gevallen resideerde de pastoor niet zelf in het dorp, maar oefende er alleen de kerkelijke rechten uit die hem bij zijn benoeming ten deel gevallen waren. Hij benoemde dan in zijn plaats een ander ter vervanging. Zo kon het voorkomen dat bepaalde “papen” meer dan één pastoraat bezaten en daarvan ook de inkomsten inden.

Papenkamp kon daarom toebehoren aan de paap of pastoor of aan de pastorie van de kerk, waarvan dan de opbrengst bestemd was voor de “paap”.

 
Eigenaren:

Bron: Archief Dorpspolder Dreumel, 1922, 1939 en 1940.
Naam:  Papekamp.
Perceelsgrootte: --
Naam eigenaar: Dorpspolder Dreumel

 

Voor het perceel Papekamp komen de volgende omschrijvingen voor: 

Papekamp Alphen, vijfmorgen de; 2.40.25 ha; Verpachtingen 1922 Dorpspolder Dreumel.
 
Papekamp Dreumel, vijfmorgen de; 2.40.25 ha; Verpachtingen 1922 Dorpspolder Dreumel.
 
Papekamp naast Alphen, 5 morgen; 2.40.00 ha; In 1939 eigendom van de Dorpspolder Dreumel.
 
Papekamp naast Dreumel , benedenste; 3.56.53 ha; Verpachtingen 1922 en 1940 Dorpspolder Dreumel.
 
Papekamp naast Dreumel, 5 morgen;  2.40.00 ha; In 1939 eigendom van de Dorpspolder Dreumel.
 
Papekamp, Anderhalve morgen de; 1.26.90 ha; Verpachtingen 1922 Dorpspolder Dreumel.
 
Papekamp, Drie Morgen; 3.04.00 ha; In 1939 eigendom van de Dorpspolder Dreumel.                                              

Papekamp, Veertien hont de; 2.29.56 ha; Verpachtingen 1922 Dorpspolder Dreumel.

 
 
Bijzonderheden
Voor de aanleg van de "Nieuwe Straat"(Nieuwstraat), de verbindingsweg tussen Dreumel en Alphen, vormde de Papenkamp één geheel. Deze straat dateert al van voor 1821.
 
Boerderij: Papekampen, Nieuwstraat 24  
   

boerderij Papekampen.......

...... gebouwd in 1954.

 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • Archief Dorpspolder Dreumel;
  • Wikipedia;
  • Tremele.