Pas aan de Kikvors

Sectie: sectie B, nr. 354. Oppervlakte: 1.32 70 ha.

 
  Op deze kadasterkaart uit 1821 zie we rechts perceelnummer 354. Dit was eigendom van de gemeente Dreumel. In dossier 318, raadsverslagen 1851-1862 wordt dit persceel als volgt omschreven:

"Eindelijk doen Burgemeester en Wethouders een voorstel om, vermits de Gemeente-pasch achter de oude pastorie aan de Vergert zeer schaars van hout wordt door dat de klossen en stompen
verdorren, dezelve uitteroeijen en voor 4 jaren tot bouwland te verpachten, dit voorstel wordt goedgekeurd en Burgemeester en Wethouders tevens gemagtigd de gezegde pas in perceelen ter verpagting voor te brengen, op zodane tijd als dezelve zullen raadzaam oordeelen". (originele spelling gehandhaafd).

Links zien we de percelen 351, 352 en 353. Deze zijn in 1821 eigendom van pastoor Jacobus van der Heijden. Op perceel 353 en de helft van de andere percelen ligt nu de straat "Kerkeland".

Van het gedeelte in het grijze kader (aan het einde van perceel 353) werd in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw altijd gezegd dat er een kerkhof gelegen heeft. Exacte informatie hierover ontbreekt nog. Wel bekend is dat in vroeger tijd dit perceel een onderdeel was van de Algemene Begraafplaats van het toenmalige bedehuis wat hier gestaan moet hebben. Zie hiervoor: "Bedehuis Kerkeland".

 
 
  Fragment uit de kaart van Dreumel vlak voor de ruilverkaveling in je jaren '50 van de vorige eeuw:
Op deze kaart zien we dat perceel 354 is opgedeeld in percelen en dat de huizen aan de Bergsteeg (nu Margrietstraat gebouwd zijn. Het totale perceel heeft de naam "De Kikvors".
 
 
  De situatie anno 2018: De percelen 351, 352 en 353 zijn eind jaren '60 bebouwd met huizen in de (verlengde) Dorpstraat en Kerkeland. Perceel 354 is vanaf eind jaren'60  van lieverlee volgebouwd.  
 
Dit perceel was een onderdeel van de Algemene Begraafplaats met de sectie B, nummer 354. De pas op zich had een oppervlakte van 1.32 70 Ha. Het nummer 354 bestaat niet meer.
 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Beijers vermeldt daarover:

"Pas, in oudere vormen pasch / pesch is een afleiding van het Latijnse pascuum = weide. Volgens Lindemans gaat het om een open weiland in woest veld met hier en daar kleine bosjes en bomengroepen, maar is er in enkele gevallen pas of passe = doorgang, toegangsweg, verbindingsgracht in te herkennen. In het gebied van de grote rivieren is ‘pas’ in gebruik in de betekenis van een perceel land met rijen populieren of wilgen bezet."

Schönfeld vermeldt:

"De schrijfwijze wisselt tussen pasch en pas; misschien dat pas „doorgang, overgang” betekende. Bij ons leeft het woord het krachtigst in het Gelderse grote rivierengebied, waar men het nog kent in de betekenis van perceel griendhout (hakhout van wilgen of elzen)."

 
Eigenaren: R. K. Kerk
   
   
Bijzonderheden: Dit perceel was een onderdeel van de Algemene Begraafplaats met de sectie B, nummer 354. De pas op zich had een oppervlakte van 1.32 70 Ha. Het nummer 354 bestaat niet meer.
 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld - “Veldnamen in Nederland”;

  • Henk Beijers Archiefcollectie;

  • Regionaal Archief Nijmegen/ Raadsverslagen gemeente Dreumel;

  • Notaris van Everdingen te Tiel;

  • Stichting Tremele.