Leonardus Cornelis van Lubeek &

Helena Catharina Johanna Aleida Weijn

 redactie: Jodi van der Giesen

reacties/opmerkingen:karibuni@tele2.nl

nr.

17


Ooit ermee begonnen medio oktober 2010, met de registratie van geboorteakten van alle Dreumelnaren, zijn déze naspeuringen ten einde gekomen. Niet omdat de aanwas van Dreumelnaren “op” raakt, maar als gevolg van – voor een aktenregistrateur zeer hinderlijke ‒ wetgeving die bepaalt dat (digitale) geboorteakten pas openbaar worden na 100 jaar (maar dat na 1902 nog steeds niet zijn!), huwelijksakten na 75 jaar en akten van overlijden na 50 jaar. De vooralsnog allerlaatste geregistreerde geboorteakte van 1902 behoort toe aan …

 

 

Vader Gradus Driessen en moeder Petronella Gerlag, die gemeentelijk bekendmaken dat ze er een zoon bij hebben gekregen, die ze Arnoldus Johannes hebben genoemd. In totaal werden er vanaf 1814 tot en met 1902 4870 geboorteakten geregistreerd (vooralsnog exclusief de allereerste akten, die nog in het Frans werden geschreven) van alle allernieuwste bewoners van Dreumel. En zou je toch mogen denken dat je “alles” dat geboorteakten – en wat daar zoal aan ondersteunende documenten bij hoort ‒ te bieden hebben, of juist waaraan ze zwaar tekortschoten, nu toch wel gezien had.

Maar nee hoor … Iets schijnbaar ultiems is dat slechts bij de gratie van op dat moment niets ultiemers. Want dan openbaart deze geboorteakte zich ineens … Vooreerst niets uitzonderlijks of buitenissigs …

 

 

Johanna Maria Antonia wordt op 20 september 1900 geboren en haar ouders heten Leonardus Cornelis van Lubeek en Helena Catharina Johanna Aleida Weijn. Deze beide ouders hebben al geruime tijd een persoonlijk dossier opgebouwd, waar – tot en met 1902 ‒ de tot nu toe over hen verzamelde gegevens in worden weergegeven en samengebracht.

Het dossier van Leonardus Cornelis van Lubeek ziet er als volgt uit …

 

 

Vanzelfsprekend bijna gelijk als dat van H.C.J.A. Weijn, met als enig kenmerkend verschil dat haar geboorteakte anders luidt. (Bedenk dat tot nu toe slechts geboorteakten volledig werden geregistreerd. Huwelijksakten werden slechts daar toegevoegd waar een vader zich voor het eerst op het Dreumelse gemeentehuis meldde en doodakten slechts daar waar één der echtgenoten hertrouwde).

Het moge direct duidelijk zijn dat de vierde dochter, Johanna Maria Antonia, die in 1900 wordt geboren, niet de eerste dochter is die deze naam op haar geboorteakte verkrijgt. Deze voornamen behoren in allereerste instantie de derde dochter al toe.

Een bijkomende vermelding in de (mijn) geboorteaktenregistratie behelst de opgave van de overlijdensdatum van degene die, binnen het betreffende gezin, het eerst een voornaam toebedacht krijgt. Het kwam zeer zelden voor, zelfs voor 19e-eeuwse begrippen, dat twee nog in leven zijnde kinderen exact dezelfde voornaam of voornamen kregen. Als er al sprake was van dezelfde voorn(a)am(en), dan werden ze bijvoorbeeld nog wel in een andere volgorde gezet.

Een zeer sprekend voorbeeld hiervan en een uitzonderlijke toeval is dat Mw. Helena Catharina Johanna Aleida van Lubeek-Weijn een zus had, die … Aleida Helena Catharina Johanna Smulders-Weijn heette. Hun beider ouders waren Cornelis Martinus Johannes Weijn en Johanna van Welie.

De “eerste” Johanna Maria (+ Antonia) van Lubeek, die op 14 september 1899 wordt geboren, overlijdt op 16 oktober 1899.

 

 

Daarmee is afdoende verklaard waarom een volgende dochter, ter nagedachtenis aan haar overleden naamdraagster en niet te vergeten de voormoederen, alsnog dezelfde namen krijgt toebedeeld.

Genlias, dat zeker ook haar of zijn goede kanten heeft, is een uitstekend middel om een antwoord te geven op de vraag wanneer de eerste Johanna Maria Antonia is overleden. Maar de zoekopdracht “vindt alle overleden personen die als ouders Leonardus Cornelis Lubeek  en Helena Catharina Johanna Aleida Weijn  hebben” … levert een zeer onverwacht resultaat op.

De oprechte schrik slaat me om het hart als ik die onverwacht lange lijst via Genlias voorgeschoteld krijg. Een lijst met namen erop, die als gemeenschappelijke factoren hebben dat de eigenaren en eigenaressen van al die namen bijgeschreven zijn in de registers van overledenen van de Dreumelse Burgerlijke Stand. Kijkt toch en huivert …

 

 

Laten we het trieste rijtje maar eens nalopen … na overigens eerst vastgesteld te hebben dat de andere kinderen reeds vernoemd in de persoonlijke dossiers van hun ouders, te weten Wilhelmina Helena, Anna Cornelia en Cornelis Johannes, maar ook (de tweede) Johanna Maria Antonia … niet op deze Genliaslijst voorkomen. Phoehhh … dat zijn dan in ieder geval vier in leven gebleven kinderen.

De vijfde had Catharina Hermina Antonia kunnen zijn, maar zij overlijdt op 21 juni 1904.

 

 

Drie maanden jong!

De zesde had Wilhelmus Petrus Antonius kunnen zijn, maar hij overlijdt op 21 juni 1905.

 

 

Drie weken jong!

De zevende had Wilhelmus Petrus kunnen zijn, maar hij overlijdt op 26 december 1906.

 

 

Ook drie weken jong!

De achtste had Maria Anna Antonia kunnen zijn, maar zij overlijdt op 19 maart 1907.

 

 

Vier jaren jong!

De negende had (de eerste) Theresia Johanna Maria kunnen zijn, maar zij overlijdt op 27 juli 1914.

 

 

Tien weken jong!

De tiende had (de tweede) Theresia Maria Johanna kunnen zijn, maar zij overlijdt op 7 februari 1916.

 

 

Drie dagen jong!

De elfde had Leonardus Cornelis kunnen zijn, maar hij overlijdt op 12 mei 1920.

 

 

Tien weken jong!

Tenslotte had de twaalfde Antonius Johannes van Lubeek kunnen zijn, als hij niet op 24 maart 1922 zou zijn overleden.

 

 

Zeven weken jong!

Maar dan … het is haast te toevallig om waar te kunnen zijn.

De meest recente toevoeging in het arsenaal interessante en wetenswaardige onderwerpen die via de site van www.tremele.nl onder de aandacht van de wereld wordt gebracht is het “Familiealbum”. Iedere Dreumelnaar en alle aanverwante personen worden via de website uitgenodigd om familiefoto’s ter beschikking te stellen, zo mogelijk met gegevens over geboortejaren, het jaar waarin de foto gemaakt werd, locatie en natuurlijk de namen van alle personen op de foto. Deze foto’s worden dan aan het “Familiealbum” op de website toegevoegd.

Mooie, fantastisch mooie foto’s van – meestal ‒ Dreumelnaren en hun gezinnen op hun best, inclusief stropdassen, strikken in haren, zondagse kledij en vooral niet lachen naar de camera. Hoe ouder de foto, hoe statiger deze prenten.

En wat een ongelofelijk toeval dat nu ineens, op 15 mei 2012, twee dagen nadat ik met dit artikel was begonnen, déze foto werd toegevoegd aan het “Familiealbum”:

 

Het gezin Leonardus van Lubeek en Helena Weijn.

 

Naast de andere betekenis, (een epileptische aanval), van het woord toeval, betekent het ook: een gebeurtenis of omstandigheid die vooraf niet te voorzien of niet te berekenen is geweest.

We beschouwen het tegelijkertijd beginnen met dit artikel en het kort daarop plaatsen van deze familiefoto op de website van Tremele dus maar als een geweldig toeval, waarbij totaal niet aan elkaar gerelateerde activiteiten prachtig samensmelten. Ineens, Synergie, pur sang.

Wonderbaarlijk tegelijkertijd dat hogerop in dit artikel het overlijden wordt gemeld en getoond van negen kinderen, nadat tevens, ongeveer even hogerop, wordt vastgelegd dat slechts vier kinderen gelukkig niet overleden waren … en er zich nu een aanzienlijk aantal kinderen op deze foto verzameld hebben rond hun ouders. (Alle “overgebleven”) twaalf kinderen maar liefst staan en zitten op deze foto.

Leonardus Cornelis van Lubeek, geboren op 21 mei 1868 …

 

 

 … en Helena Catharina Johanna Aleida Weijn, geboren op 24 februari 1876 …

 

 

…trouwen op 13 november 1895. Leonardus was 27 jaar en van beroep verver. Helena was nog maar 19 en daar waar het aan de tand des tijds te (ver)wijten was dat ook de vader van Leonardus zelfs nog toestemming diende te verlenen voor dit huwelijk, was zulks een heel stuk begrijpelijker voor de vader van Helena.

 

 

Dat met het ter perse gaan van dit artikel zeker niet het zoveelste wiel zal worden uitgevonden, moge blijken uit al veel eerder samengestelde documenten, die primair tot doel hadden om wortels en takken aan de Lubeek stamboom vast te leggen. In één van deze documenten wordt als volgt geschreven:

 

3. LEONARDUS CORNELIS van LUBEEK (1868-1932)

 Leonardus Cornelis van LUBEEK, meester schilder, geboren in Dreumel op 21-05-1868 en overleden aldaar op 24-03-1932. Hij was gehuwd met Helena WEIJN uit Maasbommel. In 1899 kocht hij het huis Rooijsestraat 69 van Franciscus Gerardus van WELIE. Hier was ook in de jaren twintig voor de bijverdienste een Edah winkeltje. Ze kregen 21 kinderen waarvan er 9 vroegtijdig stierven. Van de overgebleven 12 kinderen waren er 3 jongens. Hiervan werden er 2, namelijk Cornelis en Wilhelmus Petrus, schilder.

 

Het meest opvallende aan deze informatie is toch wel dat er in totaal eenentwintig kinderen werden geboren. Een vrij eenvoudige rekensom levert dan het uitzonderlijke resultaat op dat de twaalf kinderen op de foto alle overlevende kinderen zijn. Vier van hen kennen we al, althans van geboortenaam.

Het is aanvankelijk ondoenlijk om de juiste namen bij de juiste persoon op de familiealbumfoto te plaatsen. Echter, de bijdrage van Tremele aan dit artikel beperkt zich geenszins tot “slechts” het op de site plaatsen van deze legendarische foto. De bevlogen webmaster van Tremele heeft nog meer Lubeekse informatie. Zoals dat er, anno 2012, nog een (Leo) van Lubeek in Dreumel woont. Nota bene op hetzelfde adres als destijds Leonardus en Helena.

Uitkijkend over het totaal opengebroken dorpshart van Dreumel – zie elders op de website van Tremele ‒ heb ik een korte eerste openluchtontmoeting met Leo van Lubeek. Die me toevertrouwt dat er een soortement “kasboek” bestaat, waarin door Leonardus Cornelis van Lubeek op de binnenzijde van de omslag is bijgehouden welke kinderen, wanneer en hoe laat zijn geboren. En ook welke daarvan geen lang leven beschoren is geweest. Bij navraag blijkt Tremele ook over dit document te beschikken. (Aan de linkerzijde hetgeen Leonardus opschreef, rechts een mogelijk iets leesbaarder versie) …

 

 

Met deze gegevens, alsook na een langdurig en zeer informatief avondlijk bezoek aan de familie Van Lubeek, kunnen dan eindelijk de juiste namen bij de juiste personen geplaatst worden.

 

 

 

Leonardus Cornelis van Lubeek was, gelijk zijn vader Wilhelmus Petrus van Lubeek, verver, huisschilder en dus een zelfstandige ondernemer. En als verantwoordelijk entrepreneur, zich geheel bewust van de verplichtingen jegens zijn omvangrijke gezin, maar ook met betrekking tot zijn onderneming, hield hij er een boekhouding op na, waarin hij bekwaam uitgaven en inkomsten bijhield. Zijn kasboek is bewaard gebleven en zijn uiterst gedetailleerde notities over alle burgerlijke stand-zaken, zoals eerder in dit artikel al getoond, zijn daarin terug te vinden.

Een waarlijk juweeltje, dat kasboekje. Weliswaar door de tand des tijds en uiteraard door de vingers van zeer veel mensen sinds het in gebruik werd genomen, zichtbaar aangetast. Maar desondanks een stilzwijgende maar verbluffende schat aan informatie aanleverend over de vele, uiteraard hoofdzakelijk Dreumelse, klanten die gebruik maakten van Van Lubeeks talenten en deskundigheden.

Zoals burgemeester Gerrit van Eijseren …

 

 

Werkloon voor de baas ƒ 0,16 per uur en, verschil is er altijd geweest en moet er blijkbaar ook zijn, voor de knecht ƒ 0,14 per uur.

Andere, niet en wel Dreumelse notabelen, komen ook allemaal voor in dit kasboekje, waarmee waarschijnlijk in het jaar 1900 werd begonnen. Zoals …

 

Tot slot … twee geheel willekeurige volledige pagina’s (97 en 98) uit dat (nu nog) 241 bladzijden tellende kasboekje (dat beschreven wordt  tot en met 1911).

 

 

Leonardus Cornelis van Lubeek … zoon van …, vader, echtgenoot, een vrouw, eenentwintig kinderen verwekt en gekregen, negen overleden, twaalf bleven over, ondernemer, zeer regelmatige bezoeker van het gemeentehuis, broodwinner, EDAH-winkelier, entrepreneur, verver, huisschilder, baas, boekhouder, schrijver, meerdere keren opa, († 24 maart 1932) 63 jaar oud geworden  …

Nergens wordt vermeld of de man ooit sliep.

Nergens wordt vermeld of de man en zijn vrouw ooit sliepen.

(Helena Catharina Johanna Aleida Weijn is († 17 september 1948) 871 maanden oud geworden, waarvan ze er 252 heeft doorgebracht met zwanger worden, zijn en baren.

Dat is bijna een derde van haar hele leven).

*) Informatie over het, geheel gedigitaliseerde, kasboekje is verkrijgbaar bij o.a. schrijver dezes.