Gementjes/Gemeente


 
 
 

Uit het Register van de Onroerende of Vaste Bezittingen der Gemeente Dreumel (circa 1840) blijkt, dat de gemeente 4 percelen heeft onder de naam Gementjes/Gemeente.

Die 4 percelen zijn:

 

1. De Achteruitse gemeente. Op de kadastrale kaart van 1832 lag  dit perceel in sectie E, onder nummer E. 158. Oppervlakte 4.41.10 Bunder.

In de jaren na 1840 werd de naam Achteruitse gemeente veranderd in Gementjes en het kadastrale nummer gewijzigd in 93.

2. De Vooruitse gemeente. Op de kadastrale kaart van 1832 lag  dit perceel in sectie E, onder nummer E. 375. Oppervlakte 1.02.20 Bunder.

In de jaren na 1840 werd het kadastrale nummer gewijzigd in 45.

3. De gemeente achter Aaldert Hol. Dit perceel is kadastraal bekend onder sectie D. nr. 144 met een oppervlakte van 0.27.50 Bunder (was in 1832 van Van Lidth de Jeude).

4. De gemeentje bij/achter Schonenberg. Dit perceel ligt in sectie D, onder nummer 107Bis. Oppervlakte 1.30.90 Bunder.

Na 1854 werd de naam gemeentje bij/achter Schonenberg veranderd in De Krim.

 
Situatie voor de ruilverkaveling: Links de Vooruitse gemeente, rechts de Achteruitse gemeente.
 
situatie (bij benadering) in 2018: Links de Vooruitse gemeente, rechts de Achteruitse gemeente.
 

Situatie voor de ruilverkaveling: gemeentje bij/achter Schonenberg (107bis).
Na 1854 werd de naam veranderd in De Krim.
144: De gemeente achter Aaldert Hol..

 
situatie (bij benadering) in 2018:
gemeentje bij/achter Schonenberg (107bis).
Na 1854 werd de naam veranderd in De Krim.
144: De gemeente achter Aaldert Hol.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel


Verklaring M. Schönfeld:

“Tegenover het persoonlijk bezit staat het gemeenschappelijk eigendom. Dat omvatte meestal weide en akkerpercelen. Op tal van plaatsen, waar het gemeenschappelijk bezit verdwenen is, herinneren allerlei veldnamen aan de vroegere toestand. Behalve gemeente vinden we ook gemeende, gemeent en gement”.

 

Verklaring Edelman / Vlam:

“Men duidt er terreinen mee aan, die eertijds als gemeenschappelijk grasland voor de dorpsgemeenschap hebben gediend.

Thans zijn het vaak percelen, die in de verste uithoek van het tot een dorp gerekende land gelegen zijn; dus land, dat voor de boeren van weinig waarde was, omdat het te ver van de bedrijfsgebouwen verwijderd ligt.

Wij zien er dan ook de laatste, in het algemeen minst waardevolle resten in, van het eertijds grote gemeenschappelijke grondbezit, dat reeds sedert lang werd opgedeeld en als zodanig andere namen kreeg”.

 

De oude benamingen werden ruim na 1840 nog steeds gebruikt:

 
Eigenaar
Bron: Notulen raadsvergaderingen gemeente Dreumel
Datum: 1874-1880
Naam: Gementjes
Naam eigenaar: Gemeente Dreumel

 

 

 
 

Bron: Notulen raadsvergaderingen gemeente Dreumel
Datum: 1874-1880
Naam: Achteruitsche Gemeente
Naam eigenaar: Gemeente Dreumel

Bron: Notulen raadsvergaderingen gemeente Dreumel
Datum: 1874-1880
Naam: Vooruitsche Gemeente
Naam eigenaar: Gemeente Dreumel

Bron: Notulen raadsvergaderingen gemeente Dreumel
Datum: 1874-1880
Naam: Gemeentje bij / achter Schonenberg
Naam eigenaar: Gemeente Dreumel

 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld, “Veldnamen in Nederland”;

  • Prof. Dr. C. H. Edelman en Mevr. Dr. A. W. Edelman-Vlam - "Over de perceelsnamen van het Nederlandse Rivierkleigebied";

  • Archief Gemeente Dreumel.