Lange Wal(len)

Lange Wal: Sectie: B. nrs.: 221, 222
Lange Wallen: Sectie: D, nr. 156
Lange Wallen: Sectie: D, nr. onbekend

 
Lange Wal: situatie voor de ruilverkaveling.
 

Lange Wal: situatie (bij benadering) in 2018.

 
Lange Wallen: situatie voor de ruilverkaveling.
Rechts: Lange Wallen: Sectie: D, nr. 156
Linksboven Lange Wallen: Sectie: D, nr. onbekend
 

Lange Wallen: situatie (bij benadering) in 2018.

Rechts: Lange Wallen: Sectie: D, nr. 156
Linksboven Lange Wallen: Sectie: D, nr. onbekend

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel


Beijers schrijft hierover:

Bekend zijn de houtwallen of houtsingels om particuliere kampen of als omheining van akkercomplexen.

Er zijn ook wallen aangelegd met een militaire functie als verdedigings­gordel van een stad, vaak als landweren. Dat waren wallen die naast een gracht ook nog herkenbaar waren aan een weerpad aan de binnen­zijde van de wal.

Soms werden er ook grenswallen opgeworpen om de grenzen van de gemeynt aan te geven.

Tenslotte zijn er nog wallen die werden aangelegd om zandverstuivingen in te dammen. 

 
Wikipedia:

Een wal is opgeworpen zodat het water beperkt wordt in haar bewegingsvrijheid en is daarmee een vorm van waterkering. Wanneer een sloot of kanaal in een landschap wordt uitgegraven, dan worden de twee kanten van de sloot of kanaal wal genoemd. Een wal bestaat meestal uit aarde, zand, steenslag, of klei, maar vaak moet zij verstevigd worden met behulp van beschoeiing of begroeiing om erosie door het bewegende en stromende water tegen te gaan.

 

 
Eigenaren:

Bron: notulen van den Raad der Gemeente Dreumel
Datum: 14-03-1875
Naam: Lange Wallen
Perceelsgrootte: 0.70.90 Ha.
Naam eigenaar: Gemeente Dreumel

Bron: Notaris Van Everdingen te Tiel
Datum: 10-03-1891
Naam: Lange Wallen
Perceelsgrootte: 0.70.90 Ha.
Naam eigenaar:

   

De (voorste) Pas aan de Nieuwstraat wordt vermeld in de notulen "Van den Raad der Gemeente Dreumel op Zaturdag den 14 maart 1875".

De vergadering wordt des namiddags ten zes ure door den Burgemeester als voorzitter geopend en bij die opening waren tegenwoordig de HeerenH. van Welie
G. Smulders
 A. van Deursen
A. Numans
D. Merkx en
 J. A. van Wichen
 

III Wordt op voorstel des voorzitters  goedgevonden magtiging te verleenen:
1e tot verkooping van het hout de korte wallen voor den moeskamp de lange wallen daar naast tusschen den Ketelworp de …..aan de Krim en het snoeisel met dat geene wat zich in den sloot bevind van den hoogenkamp;

2e tot verpachting der straten wallen stegen en de vischscherijen mitsgaders van de Pas aan de voorste nieuwstraat om te bezaaijen naar welgevallen en vooruitsche gemeente voor vier Jaren en ten 3e tot verpachting der overige gemeente gronden en wel om op de volgende wijze te gebruiken.......

(einde citaat; originele spelling gehandhaafd)

Zie ook: "Gemeentepas"

 

Bijzonderheden: -
 

Bronvermelding

  • Notaris van Everdingen te Tiel;
  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • Wikipedia;
  • Stichting Tremele.